Stichting

sponsor van innovatieve psychiatrische projecten

Reglement
Koningsheideprijs 2013/2016

Het bestuur van de Stichting Koningsheide kan een prijs toekennen aan een gedragsdeskundige die door een publicatie een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de wetenschappelijke ontwikkeling van het terrein van de forensische psychiatrie en/of psychologie. Tevens kan het bestuur een eervolle vermelding toekennen.

De prijs wordt tweejaarlijks toegekend. Omdat over de periode van 1 september 2013 tot 1 september 2015 weinig publicaties werden ingediend, is de beoordelingsperiode verlengd tot 1 januari 2017. De prijs bestaat uit een door het bestuur vast te stellen geldbedrag. De eerstvolgende prijs wordt in de eerste helft van 2017 uitgereikt (voor meer informatie zie te zijner tijd' Koningsheide Prijzen' op deze website) en zal € 5.000,- bedragen.

Het bestuur van de Stichting Koningsheide kent de prijs toe op voordracht van een jury (bestaande uit prof. Th.H. A. Doreleijers, prof. dr. H.J.C. van Marle en prof. dr. R.J. Verkes), die door het bestuur worden benoemd.

Auteurs, zowel individueel als ook als groep, kunnen een of meer publicaties aanmelden en verder kan een ieder kandidaten voor de prijs aanmelden bij het bestuur van de Stichting Koningsheide. De aanmelding dient te geschieden uiterlijk op 1 februari 2017. Indien de jury geen kandidaten voordraagt, besluit het bestuur van de Stichting Koningsheide geen prijs toe te kennen.

De prijs wordt uitgereikt op een door het bestuur van de Stichting Koningsheide te bepalen wijze. Hoogleraren benoemd vanwege de Stichting Koningsheide kunnen als co-auteur publicaties aanmelden, doch uitsluitend de andere auteurs kunnen in aanmerking komen voor de prijs.

Het bestuur van de Stichting Koningsheide draagt ervoor zorg dat aan de prijs de nodige publiciteit wordt gegeven.

Het bestuur van de Stichting Koningsheide beslist met betrekking tot alle onderwerpen waarin dit reglement niet voorziet.

Auteurs worden uitgenodigd publicaties die zijn verschenen in de periode van 1 september 2013 tot 1 januari 2017 onder de aandacht van de jury te brengen door vier exemplaren ervan te zenden aan mr. J. Balkema, secretaris van de Stichting (adres: Nysingh advocaten, Postbus 9220, 6800 KA Arnhem). Degenen die een publicatie onder de aandacht van de jury brengen, worden tevens uitgenodigd dit te doen.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.