Stichting

sponsor van innovatieve psychiatrische projecten

Reglement
Koningsheideprijs 2017/2019

Het bestuur van de Stichting Koningsheide kan een prijs toekennen aan een gedragsdeskundige, die niet ouder is dan veertig jaar, die door een publicatie een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de wetenschappelijke ontwikkeling van het terrein van de forensische psychiatrie en/of psychologie.

De prijs bestaat uit een door het bestuur vast te stellen geldbedrag. De eerstvolgende prijs wordt in januari 2020 uitgereikt (voor meer informatie zie te zijner tijd ‘Koningsheideprijs' op deze website) en zal € 5.000,- bedragen.

Het bestuur van de Stichting Koningsheide kent de prijs toe op voordracht van een jury (bestaande uit prof. Th.H. A. Doreleijers, prof. dr. H.J.C. van Marle, prof. dr. R.J. Verkes en twee nog te benoemen personen), die door het bestuur worden benoemd.

Auteurs, zowel individueel als ook als groep, kunnen een of meer publicaties aanmelden en verder kan een ieder kandidaten voor de prijs aanmelden bij het bestuur van de Stichting Koningsheide. De aanmelding dient te geschieden uiterlijk op 1 september 2019. Indien de jury geen kandidaten voordraagt, besluit het bestuur van de Stichting Koningsheide geen prijs toe te kennen.

De prijs wordt uitgereikt op een door het bestuur van de Stichting Koningsheide te bepalen wijze. Hoogleraren benoemd vanwege de Stichting Koningsheide kunnen als co-auteur publicaties aanmelden, doch uitsluitend de andere auteurs kunnen in aanmerking komen voor de prijs.

Het bestuur van de Stichting Koningsheide draagt ervoor zorg dat aan de prijs de nodige publiciteit wordt gegeven.

Het bestuur van de Stichting Koningsheide beslist met betrekking tot alle onderwerpen waarin dit reglement niet voorziet.

Auteurs worden uitgenodigd publicaties die zijn verschenen in de periode van 1 januari 2017 tot 1 augustus 2019 (N.B. bij tijdschriftartikelen telt niet de datum van ‘epub ahead of print’) onder de aandacht van de jury te brengen door zes exemplaren ervan te zenden aan mr. J. Balkema, secretaris van de Stichting (adres: Directiebureau Transfore, Gebouw Schroeder van der Kolk (nummer 5), Nico Bolkesteinlaan 1, 7416 SB Deventer). Degenen die een publicatie onder de aandacht van de jury brengen, worden tevens uitgenodigd dit te doen.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.